The effects of levosimendan and dobutamine in experimental bupivacaine-induced cardiotoxicity

Accidental intravenous exposure to bupivacaine is highly cardiotoxic and may lead to death. Positive inotropic agents are usually utilized in resuscitative efforts. We have compared the efficacy of levosimendan, a novel inotropic agent, with dobutamine and their combination in a rat model of bupivacaine intoxication. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.