Study protocol of a randomised controlled trial comparing perioperative intravenous insulin, GIK or GLP-1 treatment in diabetes–PILGRIM trial

Diabetes mellitus (DM) is associated with poor outcome after surgery. The prevalence of DM in hospitalised patients is up to 40%, meaning that the anaesthesiologist will encounter a patient with DM in the operating room on a daily basis. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    451    1    20-07-2024
15    92    2    20-07-2024
63    355    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.