The influence of statin exposure on inflammatory markers in patients with early bacterial infection: pilot prospective cohort study

In the context of infection, progressive illness resulting in acute organ dysfunction is thought to be secondary to inflammatory response. Our aims were to determine risk factors for progressive illness following infection in a low-risk hospitalised cohort, including the impact of prior stain therapy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    72    5    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.