Does premedication with dexmedetomidine provide perioperative hemodynamic stability in hypertensive patients?

Perioperative hemodynamic fluctuations are seen more often in hypertensive patients than in normotensive patients. The purpose of our study was to investigate the perioperative hemodynamic effects of dexmedetomidine and midazolam used for premedication in hypertensive patients relative to each other and in comparison to normotensive patients. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    58    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.