Calculating the surge impedance of blade and tower of wind turbine

This paper proposes a calculation method to estimate surge impedance of blade and tower of the wind turbine through computing the equivalent capacitance. The blade and tower capacitance are determined by simulating the electric field energy on the wind turbine. |

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    110    1    25-07-2024
114    174    3    25-07-2024
125    177    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.