On the analysis fracture properties of notched concrete beams incorporating nano - silica in bending test: Experimentation and simulation

Applying nano-silica, as cementitious materials in concrete mixes, is expected to be an improving technique, from both mechanical properties and durability points of view. Th is study aims to analyse the characteristics of fractures in concrete beams incorporating nano - silica in bending tests, such as fracture energy, characteristics of crack length, and crack propagation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.