Ứng dụng mô hình SWMM đề xuất giải pháp giảm ngập cho quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng thoát nước và đề xuất các giải pháp giảm ngập cho mạng lưới thoát nước đô thị tại quận Bình Th ủy - thành phố Cần Th ơ. Mô hình SWMM được sử dụng để mô phỏng mực nước và diễn biến dòng chảy đô thị do mưa, triều cường và hệ thống thoát nước thải. | Hội thảo Khoa học Quốc tế Phát triển Xây dựng bền vững trong điều kiện Biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng Sông Cửu Long SCD2021 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWMM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NGẬP CHO QUẬN BÌNH THỦY THÀNH PHỐ CẦN THƠ APPLYING SWMM MODEL TO PROPOSE SOLUTIONS FOR FLOOD MITIGATION AT BINH THUY DISTRICT CAN THO CITY Nguyễn Ngọc Toàn Nguyễn Đình Giang Nam Nguyễn Võ Châu Ngân ABSTRACT The study aims to assess the drainage capacity and propose solutions to reduce flooding at Binh Thuy district - Can Tho city. The SWMM model is used to simulate the water level and urban runoff due to rainfall high tide and sewage system. The simulation results show that most of sewage routes are not able to meet the drainage demand in heavy rain and high tide conditions. The study has proposed increasing the capacity of the drainage system to ensure the drainage system is not overloaded the designed water flow without increasing the size and incurring losses due to waterlogging. In addition it is necessary to constructing and upgrading sewer lines. The results of the study can support the decision-making process promulgating appropriate policies and planning for urban drainage management of the district in particular and the city in general under the impact of climate change and economic development. KEYWORDS drainage system flood mitigation SWMM model urban flooded Binh Thuy district. TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng thoát nước và đề xuất các giải pháp giảm ngập cho mạng lưới thoát nước đô thị tại quận Bình Thủy - thành phố Cần Thơ. Mô hình SWMM được sử dụng để mô phỏng mực nước và diễn biến dòng chảy đô thị do mưa triều cường và hệ thống thoát nước thải. Kết quả cho thấy hầu hết các tuyến thoát nước chính không đáp ứng nhu cầu thoát nước trong điều kiện mưa lớn và mực nước triều dâng. Nghiên cứu đã đề xuất các phương án đảm bảo hệ thống tiêu thoát không bị quá tải so với lưu lượng nước thiết kế ban đầu thông qua tăng công suất của hệ thống thoát nước mà không tăng kích thước và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    491    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.