Lecture Software engineering: Lesson 9 - Fakhar Lodhi

Lecture Software engineering: Lesson 9 - Fakhar Lodhi. The main topics covered in this chapter include: typical processes, levels of abstraction, adding levels of abstraction to data flow modeling, context level data flow diagram, detailed data flow diagrams, patient monitoring system – a data flow modeling example, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    83    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.