Lecture Software engineering: Lesson 18 - Fakhar Lodhi

Lecture Software engineering: Lesson 18 - Fakhar Lodhi. The main topics covered in this chapter include: POS requirements, logging information, conducting business, analyzing business results, features for logging important information, system features, features for working with interacting systems, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    176    18    15-06-2024
92    214    3    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.