Lecture Software engineering II: Lesson 22 - Fakhar Lodhi

Lecture Software engineering II: Lesson 22 - Fakhar Lodhi. The main topics covered in this chapter include: relationship between people and effort, communication overhead per channel, task set definition, project types and rigor, degree of rigor, defining adaptation criteria, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    54    2    30-11-2023
106    31    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.