Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Bài viết đánh giá khách quan, đầy đủ thực trạng và những vấn đề đang đặt ra đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Hải phòng hiện nay góp phần cung cấp luận cứ, tham mưu cho cấp có thẩm quyền thành phố xây dựng chính sách, biện pháp hữu hiệu thúc đẩy khu vực này phát triển xứng tầm vị trí, tiềm năng, lợi thế của nó. Mời các bạn cùng tham khảo! | PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 581 PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ NHỮNG VÇN ĐỀ ĐẶT RA ThS. Nguyễn Vũ Châu Giang Khoa KT amp QTKD Trường Đại học Hải Phòng Tóm tắt Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng là động lực phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng trong hiện tại và tương lai. Đánh giá khách quan đầy đủ thực trạng và những vấn đề đang đặt ra đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Hải phòng hiện nay góp phần cung cấp luận cứ tham mưu cho cấp có thẩm quyền thành phố xây dựng chính sách biện pháp hữu hiệu thúc đẩy khu vực này phát triển xứng tầm vị trí tiềm năng lợi thế của nó. Từ khóa Kinh tế tư nhân thực trạng vấn đề đặt ra. HAIPHONG S PRIVATE ECONOMY DEVELOPMENT CURRENT ISSUES AND POTENTIAL PROBLEMS. Abstract The private sector plays an important role and is adriving force for Haiphong s economic developmentin the present and the future. Current and persistentissues facing Haiphong s private economy are necessary to be assessed objectively and sufficiently. Accordingly the city authorities receiving relevant arguments and advices could formulate suitable policies and effective measures in orderto promote the city s development commensurate with its capability and situation. Key words Private economy Current situation Issues 1. ĐẶT VÇN ĐỀ Sự nghiệp đổi mới phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói chung thành phố Hải Phòng nói riêng hơn 30 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn nổi bật và trọng tâm nhất là những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế. Thành phố đã nhiều thay đổi vươn lên lớn mạnh không ngừng. Đó là sự nỗ lực sáng tạo đóng góp của các thành phần kinh tế trong đó có kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân đã góp phần không nhỏ cho tăng trưởng phát triển kinh tế thành phố góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động huy động các nguồn vốn trong nhân dân trong xã hội vào hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và đóng góp ngày càng nhiều cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
322    34    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.