Ảnh hưởng của việc tham gia liên kết đến kết quả sản xuất của nông dân trồng lúa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mô hình liên kết đến kết quả sản xuất lúa của nông dân. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 113 nông dân canh tác lúa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vào năm 2020. Phương pháp ghép điểm xu hướng (Propensity Score Matching - PSM) chủ yếu được ứng dụng để đánh giá ảnh hưởng của việc tham gia mô hình liên kết đến sản xuất của nông dân. | Vietnam J. Agri. Sci. 2022 Vol. 20 No. 5 677-685 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022 20 5 677-685 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAM GIA LIÊN KẾT ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA NÔNG DÂN TRỒNG LÚA Ở HUYỆN VỊ THỦY TỈNH HẬU GIANG Huỳnh Lê Tấn Phát Trần Quốc Nhân Khoa Phát triển Nông thôn Trường Đại học Cần Thơ Tác giả liên hệ tqnhan@ Ngày nhận bài Ngày chấp nhận đăng TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mô hình liên kết đến kết quả sản xuất lúa của nông dân. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 113 nông dân canh tác lúa ở huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang vào năm 2020. Phương pháp ghép điểm xu hướng Propensity Score Matching - PSM chủ yếu được ứng dụng để đánh giá ảnh hưởng của việc tham gia mô hình liên kết đến sản xuất của nông dân. Kết quả phân tích cho thấy việc tham gia mô hình liên kết hầu như không ảnh hưởng đến năng suất lúa. Tham gia liên kết giúp tăng giá bán lúa cho nông dân ở mức ý nghĩa thống kê 5 và làm giảm chi phí sản xuất có ý nghĩa thống kê 10 . Hộ tham gia gia liên kết đạt lợi nhuận cao hơn so với hộ không liên kết tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Từ khóa Ghép điểm xu hướng liên kết kết quả sản xuất nông dân trồng lúa. Effects of Rice Farmers Participation in Linkage Systems on their Farm Performance in Vi Thuy District Hau Giang Province ABSTRACT This study attempted to assess the effect of rice farmers participation in linkage system on their farm performance. Data used for the study were collected through the househould survey with 113 rice farmers located in Vi Thuy district of Hau Giang province. The propensity score matching PSM method was employed to assess the impact of the linkage on rice farmers farm performance. Results showed that farmers participation in the linkage had no impact on rice yield. However participation in the linkage helped the farmers obtain higher selling price for rice and reduce production cost. Remarkably the farmers engaging in the linkage

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.