Tác động của liên kết đến sản xuất và tiêu thụ chè của các nông hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu này sử dụng số liệu của 100 hộ canh tác chè năm 2018-2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Phương pháp phân tích thống kê kinh tế được sử dụng để phân tích thực trạng sản xuất chè, trong khi đó mô hình logit nhị phân được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết của hộ. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp ghép điểm xu hướng để phân tích tác động của liên kết tới thu nhập của hộ. | Vietnam J. Agri. Sci. 2022 Vol. 20 No. 5 686-694 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022 20 5 686-694 TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT ĐẾN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHÈ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG Nguyễn Tiến Hưng2 Nguyễn Hữu Ngoan2 Vũ Tiến Vượng2 Tô Thế Nguyên1 1 Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tác giả liên hệ Ngày nhận bài Ngày chấp nhận đăng TÓM TẮT Nghiên cứu này sử dụng số liệu của 100 hộ canh tác chè năm 2018-2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. Phương pháp phân tích thống kê kinh tế được sử dụng để phân tích thực trạng sản xuất chè trong khi đó mô hình logit nhị phân được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết của hộ. Ngoài ra nghiên cứu sử dụng phương pháp ghép điểm xu hướng để phân tích tác động của liên kết tới thu nhập của hộ. Kết quả chỉ ra rằng việc quyết định tham gia liên kết của hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như diện tích trồng chè số lao động của hộ tài sản của hộ điện thoại di động máy đốn hái chè trình độ học vấn của chủ hộ. Các hàm ý chính sách được đưa ra như chính sách dồn điền đổi thửa tăng cường chính sách hỗ trợ tập huấn hỗ trợ đầu vào và hỗ trợ đầu ra hỗ trợ trong sản xuất và tiêu thụ chè như hỗ trợ quảng bá xây dựng thương hiệu. Từ khóa Liên kết Thu nhập của hộ Logit nhị phân Ghép điểm xu hướng. Impact of Linkages on Production and Selling Tea Products of Farmers in Yen Son district Tuyen Quang Province ABSTRACT This study used a dataset of 100 tea farming households surveyed in 2018 and 2019 in Yen Son district Tuyen Quang province. Statistical analysis was used to analyze the current situation of tea production of the households while the binary logit model was used to analyze the factors affecting the household s decision to participate in the association. In addition the study also used the analysis of the impact of linkages on the income of households by .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    93    4    28-05-2022
84    28    3    28-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.