Bài giảng Vệ sinh trường học

Bài giảng Vệ sinh trường học cung cấp cho học viên những kiến thức về: vệ sinh trong quy hoạch, xây dựng; vệ sinh trong phòng học; vệ sinh trang thiết bị học tập; vệ sinh giảng dạy và học tập; nước uống và nước sinh hoạt; công trình vệ sinh và vệ sinh nhà ăn; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | 02 4 2022 I VỆ SINH TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG II VỆ SINH TRONG PHÒNG HỌC III VỆ SINH TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP IV VỆ SINH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP V NƯỚC UỐNG VÀ NƯỚC SINH HOẠT VI CÔNG TRÌNH VỆ SINH VÀ VỆ SINH NHÀ ĂN 02 4 2022 4 bày c yêu Trình bày 3 MỤC TIÊU BÀI HỌC ượsinh nh bày c các yêu nhà các yêu ầu vệ sinh 2 vcông ệ sinh trong quy sinh ớ oạ i thiết ết ch thi 1 ọ p ập. ựng ếấc t xây d rch và ường học h ấ t phòng học. ong học. 02 4 2022 CÂU 1 CÂU 2 Các yêu cầu vệ sinh trong quy Mục đích ý nghĩa của các hoạch thiết kế xây dựng quy định vệ sinh trường phòng học gồm những nội học dung chính nào CÂU 3 CÂU 4 Các quy định về Vệ sinh Nêu thực trạng đang triển trường học theo Anh chị khai các quy định về điều quy định nào có khả thi và kiện vệ sinh tại các quy định nào bất hợp lý Trường học ở địa phương không có khả thi phân tích mình. 02 4 2022 Vệ sinh Trường học là gì 02 4 2022 Theo Thông tư 13 2016 TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học tại điều 2 khoản 1 định nghĩa V ệ s in h t rườn g h ọc là c á c đ iều k iện b ảo đ ảm v ề m ô i t rườn g c ơ s ở v ật c h ất t rườn g lớp t ra n g t h iết b ị c h ế đ ộ v ệ s in h d ạy h ọc h ọc t ập t ập lu y ện t h ể d ục t h ể t h a o v à c h ă m s ó c s ức k h ỏe t ro n g c á c t rườn g h ọc . N h ư v ậy c ó t h ể h i ểu đ ơn g i ản v ệ s in h t r ườn g h ọc c h ín h là là m c á c h n à o đ ể đ ảm b ảo m ô i t r ườn g h ọc t ập c ủa c á c e m h ọc s in h t ro n g t ìn h t r ạn g t ốt n h ất c ả v ề c ơ s ở v ật c h ất t r ườn g l ớp c á c c ô n g c ụ h ỗ t r ợ h ọc t ập v à m ô i t r ườn g t r ườn g h ọc 02 4 2022 I VỆ SINH TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG II VỆ SINH TRONG PHÒNG HỌC III VỆ SINH TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP IV VỆ SINH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP V NƯỚC UỐNG VÀ NƯỚC SINH HOẠT VI CÔNG TRÌNH VỆ SINH VÀ VỆ SINH NHÀ ĂN 02 4 2022 I VỆ SINH TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1 2 3 4 5 Vị trí xây Diện tích Khuôn Kết cấu Khối dựng xây dựng viên xây xây dựng phòng học dựng 02 4 2022 I VỆ SINH TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG Việc lựa chọn vị trí xây dựng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.