Tiểu luận Chủ nghĩa xã hội khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, liên hệ thực tế sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam qua các thời kỳ

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu rõ quan điểm của Mác-Lênin và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, từ đó liên hệ đến sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam qua các thời kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiểu luận! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TI Ể U LU Ậ N CU Ố I K Ỳ MÔN HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Đề tài QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN LIÊN HỆ THỰC TẾ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ ồ Chí Minh tháng năm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp là lịch sử đấu tranh giai cấp. Trong mỗi thời kỳ chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế - xã hội này sang hình thái kinh tế - xã hội khác cao hơn luôn có một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm đó là giai cấp cách mạng đóng vai trò là động lực chủ yếu là lực lượng lãnh đạo quá trình chuyển biến đó. Giai cấp cách mạng này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu xã hội cũ xây dựng xã hội mới phù hợp với tiến trình phát triển khách quan của lịch sử. Trong thời đại ngày nay đó là giai cấp công nhân. Mác đã khẳng định Chỉ có giai cấp công nhân mới có Sứ Mệnh Lịch Sử . Giai cấp công nhân xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa xoá bỏ chế độ người bóc lột người giải phóng giai cấp công nhân nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi áp bức bóc lột nghèo nàn lạc hậu xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh. Từ vai trò to lớn đó của giai cấp công nhân việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có ý nghĩa quan trong cả về lý luận lẫn thực tiễn. Trong giai đoạn hiện nay công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đang diễn ra trên toàn thế giới chủ nghĩa xã hội đang ở trong thời kỳ thoái trào có nhiều trào lưu tư tưởng mới cũng không có ít những điều đưa ra để bàn lại về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động tiêu vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được đặt ra trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết cả trên hai phương diện lý luận và thực tiễn. Từ đó liên hệ đến thực tiễn tại Việt Nam làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.