Bài tập Xã hội học nông thôn - Y tế: Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người dân xã Quất Động , huyện Thường Tín, Hà Nội hiện nay

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm làm rõ thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người dân sinh sống tại địa bàn; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ y tế của người dân; nêu một số khuyến nghị về bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại khu vực nông thôn trong việc sử dụng dịch vụ y tế. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BÀI TẬP BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN Y TẾ Nhóm 2 Lớp Xã Hội Học_39 Khoa Xã Hội Học và Phát Triển Hà Nội 2022 LỜI CAM ĐOAN Chúng tôi xin cam đoan đây là bài tập của riêng nhóm chúng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hà Nội tháng 03 năm 2022 1. Đề tài Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người dân xã Quất Động huyện Thường Tín Hà Nội hiện nay 2. Tính cấp thiết của đề tài Bước vào thế kỷ XXI thế giới loài người đầy biến động rủi ro và bất trắc nhưng cũng không ngừng phát triển. Với mỗi quốc gia trung tâm công cuộc xây dựng và phát triển xã hội chính là phát triển nguồn nhân lực cụ thể là đầu tư cho sức khỏe và trí tuệ của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà. gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe Hồ Chí Minh 1946 . Với cá nhân hay xã hội sức khỏe là cơ sở góp phần tạo nên nền tảng hạnh phúc sự phát triển của mỗi người mỗi gia đình và toàn xã hội. Tuy nhiên việc đặt quan tâm vào phát triển kinh tế đã làm cho việc chăm sóc sức khoẻ của chính người lao động tại các khu vực nông thôn có phần ít được chú trọng tới. Sức khỏe là một trong những yếu tố nền tảng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của từng con người và toàn xã hội. Việc bảo đảm cho mọi người dân tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản là mục tiêu của các quốc gia trong quá trình phát triển. Tuyên bố Alma Ata 1978 nhấn mạnh tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản được coi là quyền của con người nhằm chăm sóc sức khỏe CSSK cá nhân duy trì tình trạng sức khỏe tốt cả về thể chất tinh thần và xã hội. 1 Trên thực tế chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh là nhu cầu là quyền công dân nhưng người dân vẫn phải chịu các khoản chi phí nhất định để được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh. Một mặt khi trả phí y tế người dân có quyền

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    25    2    28-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.