Đa dạng tuyến trùng sống tự do trong đất (Dorylaimida) tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình

Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng sống tự do trong đất (Bộ Dorylaimida) tại Quần thể Danh thắng Tràng An Ninh Bình, chúng tôi đã ghi nhận được 37 loài/dạng loài tuyến trùng thuộc 16 giống, 9 họ. | TAP CHI SINH HOC 2019 41 2se1 amp 2se2 101 108 DOI 0866-7160 v41n2se1 amp DIVERSITY OF FREE-LIVING TERRESTRIAL NEMATODES Dorylaimida FROM TRANG AN COMPLEX NINH BINH PROVINCE Nguyen Thi Anh Duong1 2 Nguyen Thi Xuan Phuong1 Nguyen Thi Duyen1 Nguyen Thi Tuyet3 Do Tuan Anh1 2 Trinh Quang Phap1 2 1 Institute of Ecology and Biological Resources VAST Vietnam 2 Graduate University of Science and Technology VAST Vietnam 3 Vietnam Academy of Agricultural Sciences Ha Noi Vietnam Received 12 August 2019 accepted 27 September 2019 ABSTRACT We investigated the diversity of free-living terrestrial nematode fauna Order Dorylaimida in four different types of soils habitat at Trang An complex Ninh Binh Province. A total of 37 species of Doryaims group belonging to 16 genera and 9 families were recorded. Among them the highest number of 10 species were found in the family Aporcelaimidae 27 followed by Belondiridae and Qsianematidae with 6 species Dorylaimidae and Mydonomidae consisted of 4 species each Longidoridae with 3 species Nordiidae with 2 species and Tylencholaimidae and Paractinolaimidae with only 1 species each. Species composition in the secondary forest habitat was the highest with 26 species 7 families 15 genera in comparision with the remaining 3 types of habitats. In the pristine forest the diversity was less than that of the secondary forest with 24 species 7 families 14 genera . The diversity in the slash and burn habitat was low with 22 species 6 families 12 genera by comparision with two forest habitats. The intensive agriculture area was the lowest in number of species with 19 species 9 families 16 genera . Our study showed that the secondary forest and the pristine forest are important to maintain diversity of free-living terrestrial nematode fauna. Keywords Diversity free-living terrestrial nematodes Trang An Complex Ninh Binh. Citation Nguyen Thi Anh Duong Nguyen Thi Xuan Phuong Nguyen Thi Duyen Nguyen Thi Tuyet Do .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    85    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.