Các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về hình phạt cấm cư trú và quản chế

Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 về hình phạt cấm cư trú và quản chế, chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế và đưa ra kiến nghị hoàn thiện. | KINH NGHIỆM QUỐC TẾ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HÌNH PHẠT CẤM CƯ TRÚ VÀ QUẢN CHẾ Nguyễn Thị Hồng Hạnh TS. Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thông tin bài viết Tóm tắt Từ khóa Hình phạt cấm cư trú Trong phạm vi bài viết này tác giả phân tích các quy định của Bộ luật Hình hình phạt quản chế Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 về hình phạt cấm cư trú và sự năm 2015. quản chế chỉ ra những điểm bất cập hạn chế và đưa ra kiến nghị hoàn thiện. Lịch sử bài viết Nhận bài 10 09 2021 Biên tập 12 10 2021 Duyệt bài 14 10 2021 Article Infomation Abstract Keywords Penalties of residence Within the scope of this article the author gives out an analysis of the ban probation Penal Code of provisions of the Penal Code of 2015 which were amended and supplemented 2015. in 2017 on the penalty of ban from residence and probation also points out the shortcomings limitations and provides a number of recommendations for further improvements. Article History Received 10 Sep. 2021 Edited 12 Oct. 2021 Approved 14 Oct. 2021 1. Các quy định của Bộ luật Hình sự năm nhằm giám sát người phạm tội với mục đích 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 về ngăn ngừa tái phạm hoặc thực hiện tội phạm hình phạt cấm cư trú và quản chế mới. Bộ luật Hình sự BLHS năm 1985 Hình phạt cấm cư trú và quản chế là các BLHS năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung hình phạt có tính chất hạn chế quyền tự do năm 2009 và BLHS năm 2015 đã được sửa 58 Số 1 449 - T01 2022 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ đổi bổ sung năm 2017 BLHS năm 2015 đều phạm tội được tự do sinh sống ở tất cả các địa quy định hai hình phạt này với tính chất là phương khác. hình phạt bổ sung đối với người phạm tội bị áp Theo quy định của BLHS năm 2015 Tòa dụng hình phạt tù. án không được tùy ý áp dụng hình phạt cấm Theo quy định của Điều 42 BLHS năm cư trú hoặc quản chế mà chỉ được áp dụng 2015 hình phạt cấm cư trú là buộc người bị nếu như trong điều luật quy định về tội phạm kết án phạt tù không được tạm trú hoặc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    78    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.