Improving controllers quality of electric drive systems for industrial machines on the basis of power converter - inverter

The paper presents research on the calculation method of designing optimal current control problem sets to improve the quality of inverter systems used in industrial machine control with loads of, three phase AC asynchronous motors. System kinetics to evaluate control methods. The main goal of adopting the optimal control method of the energy flow to the converter and the three phase inverter is to regulate the output current. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
47    107    1    02-12-2023
269    51    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.