Teaching disciplinary knowledge through English as a medium of instruction

This paper illustrates the process of how English is used at the International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City. As an interdisciplinary university, the International University is the first public university in Vietnam that uses English as the primary language in teaching and researching. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    266    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.