Tìm hiểu kiến thức pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam: Phần 1

Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán và trung tâm giao dịch chứng khoán, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. | PHÁP LUẬT VỀ Tó CHÚC VÀ HOẠT DỘNG CŨA TRUNG TAM GIẠODỊCH CHÚNG KHOÁN _ Ở VIỆT NAM m TS. LÊ THỊ THU THỦY TS. NGUYÊN ANH SƠN PHÁP LUẬT WẺTỒCHỨC MÁ iioBT ĐỘHG cùn tm ngtam GIẠO DỊCH CHÚNG KHOAN Ờ VIỆT NAM m Sách chuyên khảo NHÀ XUẤT BẢN T ư PHÁP HÀ NỘI - 2005 LỜI GIỚI THIỆU H ình thành và phát triển thị trường chứng khoán là một tất yếu của nền kinh tế thị trường. Đây là một th ể chế tài chính bậc cao hoạt động với những thiết chế phức tạp và riêng biệt với những quy luật chi phôĩ khắc nghiệt ảnh hưởng đến thực trạng phát triển kỉnh tế - xã hội của một đất nước khi có những biến động. Trên th ế giới thị trường chứng khoán đã ra đời cách đây nhiều th ế kỷ và đang phát triển rất mạnh ở một s ố nước. Người ta đã từng biết đến các Sở giao dịch chứng khoán SGDCK NewYork London Tokyo. như ỉà một biểu tượng sức m ạnh tài chính của các quốc gia này. Ở Việt Nam trên cơ sỏ định hướng được nêu tại các Văn kiện Đại hội Đảng VI VII VIII Chính phủ đã ban hành N ghị định số 75ỉ 1996 NĐ-CP ngày 2 8 ỉ 11 ỉ 1996 về việc thành ỉập Ưỷ ban chứng khoán N hà nước UBCKNN và ngày 121812003 Chính p hủ đã ban hành Nghị định số 9 0 20031NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ưỷ ban chứng khoán N hà nước nhằm mục đích quản lý các hoạt động kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam. N ghị định s ố 48 Ị 1998 NĐ-CP ngày 5 11Ị 7 1998 về chứng khoán và thị trường chứng khoán và N ghị định s ố 144 2003ỊNĐ-CP ngày 28111 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán là những vân bản tạo cơ sở pháp lý quan trọng đê thiết lập vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam. Với những văn bản này một mô hình tô chức ban đầu của SGDCK được hình thành nhằm huy động vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp tạọ điều kiện cho các công ty cổ phần các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá có thê đưa trái phiếu cổ phiếu vào giao dịch tạỉ thị trường giao dịch chứng khoán tập trung. Tiếp theo các văn bản nêu trên là hàng loạt các văn bản khác ra đời tiếp tục tạo hành lang pháp ỉý cho thị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.