Completing the law on handling of anti-competitive agreements

Anti-competitive agreements have the potential to cause great harm to the interests of consumers and / or other business entities in the relevant market. The article analyzes the remaining limitations in the mechanism of handling violations and provides directions to improve the law on handling of anticompetitive agreements. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
293    41    2    07-12-2023
200    49    3    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.