Outward foreign direct investment in the context of digital transformation: The case of Vietnam

This paper points out the new characteristics of Vietnam’s OFDI in the context of integration such as diversifying investment areas rather than focusing on key markets, including Laos, Cambodia, Myanmar; shifting the capital structure from heavy industry, hydroelectricity to high tech agriculture and telecommunication. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    97    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.