Statistical analysis of the impact of climate change on rice productivity in Vietnam: Using panel data model

This study examines how Vietnam’s rice productivity responses to climate change, and estimates the extent to which climate change is influencing Vietnam’s rice productivity by incorporating climatic variables such as temperature, precipitation, storm into regression equations by using panel data from 2006 to 2018 in 19 provinces of Vietnam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    321    53    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.