Lecture Database Systems - Chapter 1: Database System Concepts and Architecture (Nguyen Thanh Tung)

Lecture Database Systems - Chapter 1: Database System Concepts and Architecture has present the contents file-based approach, database approach, three-schema architecture and data independence, database languages, data models, database schema and database state, data management systems framework, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    683    3    18-05-2024
1    302    3    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.