Study on the anti-corrosion performance of multi-functional additives used in coolant for solder material

This work presented the corrosion protection performance of anticorrosion multi-metal hybrid (AC-2MH) complex additive for solder materials in corrosive media. The AC-2MH complex contained traditional additives and organic acids. The Electrochemical impedance spectroscopy results demonstrated the formation of active and passive protective layers on the surface of the alloys, which prevented the solder materials from corrosion. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
198    96    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.