Advanced Computer Networks: Lecture 37 - Dr. Amir Qayyum

Advanced Computer Networks: Lecture 37. This lecture will cover the following: router-based congestion avoidance; DECbit - destination experiencing congestion bit; DECbit – average queue length; random early detection (RED) gateways; weighted running average queue length; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    88    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.