Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tác

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tác. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về kiểu dữ liệu số nguyên; số nguyên bù 2; phép toán trên bit – phép toán số học; phép toán trên bit – phép toán luận lý; kiểu dữ liệu dấu chấm động; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 1 Các nội dung KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN BÙ 2 PHÉP TOÁN TRÊN BIT PHÉP TOÁN SỐ HỌC PHÉP TOÁN TRÊN BIT PHÉP TOÁN LUẬN LÝ KIỂU DỮ LIỆU DẤU CHẤM ĐỘNG TS. Nguyễn Phúc Khải 2 KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN Số nguyên không dấu Số nguyên có dấu TS. Nguyễn Phúc Khải 3 Số nguyên không dấu unsigned integer Dùng để biểu diễn số lần lặp lại một tác vụ nhất định hay chỉ địa chỉ của các ô nhớ. Ví dụ 102 101101B TS. Nguyễn Phúc Khải 4 Số nguyên có dấu signed integer Dạng biểu diễn số âm dùng bit dấu và trị tuyệt đối bit có trọng số cao nhất sẽ quy định dấu cho số có trị tuyệt đối ngay sau nếu bằng 0 số dương 1 âm. Dạng bù 1 sẽ biểu diễn số âm bằng việc đảo các trạng thái bit của số dương tương ứng đảo từ 1 qua 0 và ngược lại. Dạng bù 2 sẽ biểu diễn số âm bằng dạng bù 1 của nó công thêm 1. TS. Nguyễn Phúc Khải 5 Số nguyên có dấu signed integer Dạng biển Trị được biểu diễn 4 bit diễn Trị tuyệt đối có dấu Bù 1 Bù 2 0000 0 0 0 0001 1 1 1 0010 2 2 2 0011 3 3 3 0100 4 4 4 0101 5 5 5 0110 6 6 6 0111 7 7 7 1000 -0 -7 -8 1001 -1 -6 -7 1010 -2 -5 -6 1011 -3 -4 -5 1100 -4 -3 -4 1101 -5 -2 -3 1110 -6 -1 -2 1111 -7 -0 -1 TS. Nguyễn Phúc Khải 6 SỐ NGUYÊN BÙ 2 Các bước tạo số nguyên bù 2 của một số Chuyển giá trị tuyệt đối ra nhị phân. Lật ngược trạng thái bit của kết quả vừa tìm biểu diễu từ 1 qua 0 từ 0 qua 1 còn gọi là phép bù 1. Cộng 1 vào mẫu kết quả ở bước 1 để có mẫu kết quả sau cùng. TS. Nguyễn Phúc Khải 7 SỐ NGUYÊN BÙ 2 Ví dụ 1 Tìm dạng bù 2 5 bit cho số -12 Mẫu nhị phân của trị tuyệt đối của toán hạng 12 là 01100. Tìm bù 1 của 01100 10011 Cộng 1 vào dạng bù 1 10100 Kiểm tra 01100 10100 1 00000 TS. Nguyễn Phúc Khải 8 PHÉP TOÁN TRÊN BIT PHÉP TOÁN SỐ HỌC Phép cộng và phép trừ Mở rộng dấu Tràn số TS. Nguyễn Phúc Khải 9 Phép cộng và phép trừ Phép cộng Chuyển các số hạng sang nhị phân. Thực hiện phép toán cộng dưới dạng nhị phân. Ví dụ 2 Tính biểu thức 11 3 Trị thập phân 11 được biểu diễn dưới dạng 01011 Trị thập phân 3 được biểu diễn ở dạng 00011 Tổng 01110 TS. Nguyễn Phúc Khải 10 Phép cộng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    77    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.