Software design: Lecture 28 - Sheraz Pervaiz

Software design - Lecture 28. The main topics covered in this chapter include: categories of design patterns; creational design patterns; factory pattern; the state of the running application; application configuration settings; expansion of requirements or enhancements; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    80    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.