Ứng dụng vi khuẩn Bacillus licheniformis TT01 xử lý phụ phẩm chăn nuôi chim cút

Khi ngành chăn nuôi chim cút phát triển, thì nhu cầu sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý phụ phẩm ngày càng cao. Trong nghiên cứu này, tiến hành thử nghiệm phun 3 loại chế phẩm vi sinh (Biopro (có chứa vi khuẩn Bacillus licheniformis TT01), EM1, Balasa 01) tương ứng với 3 lô thí nghiệm (TN1, TN2, TN3) để xử lý trực tiếp phụ phẩm chăn nuôi chim cút trong chuồng trại. | 82 Đoàn Thị Vân Võ Châu Tuấn Nguyễn Công Thùy Trâm Nguyễn Thị Thu Bình ỨNG DỤNG VI KHUẨN BACILLUS LICHENIFORMIS TT01 XỬ LÝ PHỤ PHẨM CHĂN NUÔI CHIM CÚT APPLICATION OF BACILLUS LICHENIFORMIS TT01 BACTERIA FOR PROCESSING QUAIL BREEDING BY-PRODUCTS Đoàn Thị Vân1 Võ Châu Tuấn1 Nguyễn Công Thùy Trâm1 Nguyễn Thị Thu Bình2 1 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2 Học viên cao học ngành Sinh học thực nghiệm khóa 40 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Tác giả liên hệ dtvan@ Nhận bài 06 7 2021 Chấp nhận đăng 29 9 2021 Tóm tắt - Khi ngành chăn nuôi chim cút phát triển thì nhu cầu Abstract - As quail farming is developing the demand for using sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý phụ phẩm ngày càng cao. probiotics to handle by-products is also increasing. This study carried Trong nghiên cứu này tiến hành thử nghiệm phun 3 loại chế phẩm out an experiment to spray 3 types of probiotics Biopro containing vi sinh Biopro có chứa vi khuẩn Bacillus licheniformis TT01 Bacillus licheniformis TT01 bacteria EM1 Balasa 01 EM1 Balasa 01 tương ứng với 3 lô thí nghiệm TN1 TN2 TN3 corresponding respectively to 3 experimental lots experiment 1 để xử lý trực tiếp phụ phẩm chăn nuôi chim cút trong chuồng trại. experiment 2 experiment 3 for the direct handling of quail livestock Kết quả đánh giá trong vòng 2 tháng thử nghiệm cho thấy Khi sử by-products in barns. Evaluation results after 2 months of the trial dụng chế phẩm Biopro phân chim cút tơi xốp hơn so với lô đối showed When using BioPro the quail s guano is more chứng cũng như so với lô sử dụng EM1 và Balasa 01 Mật độ vi unconsolidated than the control experiment as well as than the sinh vật gây hại trong phân chim cút giảm rõ rệt khi phun chế experiments using EM1 and Balasa 01 The density of harmful phẩm vi sinh Biopro Hàm lượng khí H2S giảm 90 24 Hàm microorganisms in the quail s guano reduced significantly when lượng khí NH3 ở các lô TN1 TN2 TN3 giảm 80 37 69 16 Biopro was sprayed H2S gas content decreased by .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    35    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.