Hệ thống thực ảo và xu hướng số hoá hệ thống sản xuất trong công nghiệp 4.0

"Hệ thống thực ảo", thuật ngữ chỉ sự tích hợp sâu giữa quá trình vật lý và quá trình điện toán, ra đời trong xu hướng chuyển dịch này. Bài viết này tập trung vào việc giải thích thuật ngữ trên và phân tích ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất công nghiệp hiện nay. | 64 Lê Tự Huy Nguyễn Bá Khải Trần Quang Khải HỆ THỐNG THỰC ẢO VÀ XU HƯỚNG SỐ HOÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG NGHIỆP CYBER PHYSICAL SYSTEM AND SYSTEM DIGITIZATION IN INDUSTRY Lê Tự Huy Nguyễn Bá Khải Trần Quang Khải Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng1 Tác giả liên hệ tqkhai@ Nhận bài 21 6 2021 Chấp nhận đăng 10 9 2021 Tóm tắt - Thế kỉ XXI đang chứng kiến sự bùng nổ của các công Abstract - The twenty-first century is witnessing an explosion of nghệ mới như điện toán đám mây Internet vạn vật học máy và new technologies such as cloud computing Internet of Things trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra sự phát triển của công nghệ vật liệu và machine learning and artificial intelligence. In addition the công nghệ gia công đã giúp các cảm biến và cơ cấu chấp hành development of material technology and machining technology được tinh gọn hơn. Đây là các nền tảng đã và đang tác động giúp has enabled sensors and actuators to be more streamlined. These cho các hệ thống sản xuất hiện tại thực hiện một bước chuyển are the platforms that have enabled existing production systems mình từ hệ thống sản xuất tự động sang hệ thống sản xuất thông to make a transition from automated production systems to minh. quot Hệ thống thực ảo quot thuật ngữ chỉ sự tích hợp sâu giữa quá intelligent production systems. quot Cyber Physical System the trình vật lý và quá trình điện toán ra đời trong xu hướng chuyển term for the deep integration between physical and computational dịch này. Bài báo này tập trung vào việc giải thích thuật ngữ trên processes was born in this shifting trend. This article focuses on và phân tích ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất công explaining the above term and analyzing its impact on today s nghiệp hiện nay. industrial production. Từ khóa - Công nghiệp Hệ thống thực ảo Hệ thống nhúng Key words - Industry Cyber-Physical System CPS Internet vạn vật Embedded System Internet of Things IoT 1. Đặt vấn đề khăn cho việc đọc và ghi kết quả. Với cảm biến

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.