Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng đến sự sản xuất phycocyanin của vi tảo Spirulina trong pha tích lũy

Nghiên cứu này đã được tiến hành để khảo sát ảnh hưởng của chu kỳ quang và phổ ánh sáng đến nồng độ phycocyanin - một hoạt chất có giá trị cao trong vi tảo Spirulina. Kết quả thí nghiệm chu kỳ quang cho thấy nồng độ phycocyanin lớn nhất khi được nuôi cấy trong điều kiện sáng: tối là 16:8, đạt 0,072 ± 0,001 mgPC/mL. | ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VOL. 19 NO. 11 2021 41 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG ĐẾN SỰ SẢN XUẤT PHYCOCYANIN CỦA VI TẢO SPIRULINA TRONG PHA TÍCH LŨY EFFECTS OF LIGHT CONDITIONS ON PHYCOCYANIN PRODUCTION OF MICROALGAE SPIRULINA IN ACCUMULATION PHASE Phan Nhật Trường1 Từ Văn Thái Nguyên1 Trần Thị Tường Vi1 Trần Nguyễn Quỳnh Anh1 Võ Văn Minh1 2 Trịnh Đăng Mậu1 2 1 Nhóm nghiên cứu giảng dạy DN-EBR Đại học Đà Nẵng 2 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Tác giả liên hệ tdmau@ Nhận bài 21 6 2021 Chấp nhận đăng 08 10 2021 Tóm tắt - Nghiên cứu này đã được tiến hành để khảo sát ảnh Abstract - This study was conducted to investigate the effects of hưởng của chu kỳ quang và phổ ánh sáng đến nồng độ light conditions on the phycocyanin production of Spirulina in the phycocyanin - một hoạt chất có giá trị cao trong vi tảo Spirulina. accumulation phase. Results from the experiment with the lighting Kết quả thí nghiệm chu kỳ quang cho thấy nồng độ phycocyanin regime showed that 16L 8D was the most appropriate regime with lớn nhất khi được nuôi cấy trong điều kiện sáng tối là 16 8 đạt the highest concentration of phycocyanin recorded being 0 072 0 072 0 001 mgPC mL. Việc không có pha tối 24S 0T hay pha 0 001 mgPC ml. The absence of a dark period or the presence of a tối dài 12S 12T và 8S 16T đều không thích hợp cho việc nâng long dark period were both unlikely to be applicable to enhance the cao năng suất sản xuất phycocyanin. Về phổ ánh sáng sử dụng production of phycocyanin. Regarding the light spectrum red LED ánh sáng LED đỏ dường như kích thích sự gia tăng hàm lượng seemed to effectively stimulate a larger amount of phycocyanin in phycocyanin trong dịch tảo cao hơn so với LED xanh và LED culture compared to results from treatment using blue LED and trắng tại cường độ 100 μmol photons m2 s. Nồng độ phycocyanin white LED at an intensity of 100 μmol photons m2 s. A maximum cao nhất là 0 046 0 001 mgPC mL được ghi nhận sau 4

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.