Mô hình biến chuyển dính - trượt giả định trong phân tích tựa tĩnh kết cấu màng có kể đến ma sát

Bài viết này trình bày mô hình biến chuyển dính - trượt giả định để đảm bảo sự hội tụ của kết quả trong vấn đề phân tích trên. Độ chính xác và tính ứng dụng của mô hình đề xuất được đánh giá thông qua sự so sánh kết quả phân tích với mô hình đã được đề xuất trước đó và kết quả thực nghiệm. | 24 Bùi Quang Hiếu MÔ HÌNH BIẾN CHUYỂN DÍNH - TRƯỢT GIẢ ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH TỰA TĨNH KẾT CẤU MÀNG CÓ KỂ ĐẾN MA SÁT PSEUDO STICK-SLIP TRANSITION MODEL IN QUASI - STATIC ANALYSIS OF MEMBRANE STRUCTURES CONSIDERING FRICTION CONTACT Bùi Quang Hiếu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng1 Tác giả liên hệ bqhieu@ Nhận bài 18 6 2021 Chấp nhận đăng 20 9 2021 Tóm tắt - Kết cấu màng có độ cứng trong mặt phẳng lớn tuy Abstract - Fabric membranes features stiffness in large planes nhiên độ cứng chống uốn bằng không. Điều này dẫn tới kết cấu however it has a zero-flexible stiffness. This follows that the màng sẽ có chuyển vị lớn dưới tác dụng của ngoại lực. Vì vậy membrane structures are deformed relatively large under the phi tuyến tính hình học phải được kể đến khi phân tích kết cấu external force. Thus the geometrical nonlinearity analysis is này. Các loại vật liệu sử dụng trong kết cấu màng như ETFE required for such structure. The polymer materials used in the ECTFE đều thể hiện rõ đặc tính phi tuyến. Do đó khi phân membrane structure such as ETFE ECTFE etc possess obvious tích tựa tĩnh kết cấu màng có kể đến ma sát kết quả phân tích khó non-linear properties. Therefore convergence of quasi-static hội tụ bởi vì có sự đóng góp của phi tuyến tính hình học phi tuyến analysis of the membrane structures considering friction force is vật liệu và phi tuyến tiếp xúc. Bài báo này trình bày mô hình biến an enormous challenge because of the nonlinearities in geometry chuyển dính - trượt giả định để đảm bảo sự hội tụ của kết quả materials and contact. This paper presents a pseudo stick-slip trong vấn đề phân tích trên. Độ chính xác và tính ứng dụng của transition model to guarantee the convergence of the results in the mô hình đề xuất được đánh giá thông qua sự so sánh kết quả phân above-mentioned problem. The accuracy and applicability of the tích với mô hình đã được đề xuất trước đó và kết quả thực nghiệm. proposed model are confirmed by the comparison of analyzed

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.