Sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học vật lý ở trường phổ thông

Trong dạy học giáo viên có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để phát triển tư duy sáng tao cho học sinh. Bài viết này đề cập đến việc sử dụng BTST trong dạy học vật lý nhằm góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. | SỬ DỤNG BÀI TẬP SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG NGUYỄN QUANG HOÀI Trường THPT Lệ Thủy Quảng Bình LÊ VĂN GIÁO Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế Tóm tắt Trong dạy học giáo viên có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để phát triển tư duy sáng ta ̣o cho học sinh. Trong đó sử dụng bài tập sáng tạo BTST là một trong những biện pháp nhiều nghiên cứu hướng tới. Bài báo này đề câ ̣p đế n viê ̣c sử du ̣ng BTST trong da ̣y ho ̣c vâ ̣t lý nhằm góp phần phát triể n tư duy sáng ta ̣o cho ho ̣c sinh. Từ khóa phát triể n tư duy tư duy sáng ta ̣o bài tâ ̣p sáng ta ̣o da ̣y ho ̣c vâ ̣t lý 1. MỞ ĐẦU Mục tiêu của dạy học là nhằm đem đến sự phát triển toàn diện cho học sinh trong đó đặc biệt là phát triển tư duy và nhất là tư duy sáng tạo. Bởi thiếu tư duy sáng tạo thì học sinh thường vận dụng máy móc làm theo khuôn mẫu đã có và do đó sẽ thiếu sự sáng tạo trong công việc. Như vậy sẽ thiếu những sự đột biến trong phát hiện và giải quyết những vấn đề của thực tiễn không góp phần đem đến sự phát triển nhanh chóng và bền vững cho xã hội. Chiế n lươ ̣c phát triể n giáo du ̣c 2011 - 2020 đươ ̣c Thủ tướng Chiń h phủ phê duyê ̣t ngày 13 6 2013 khẳ ng đinh ̣ Tiế p tục đổ i mới phương pháp dạy học và kế t quả học tập rèn luyê ̣n theo hướng phát huy tích cực tự giác chủ động sáng tạo và năng lực tự học của người học 1 . Xu thế toàn cầ u hoá đòi hỏi con người không những có triǹ h đô ̣ văn hoá triǹ h đô ̣ chuyên môn nghiê ̣p vu ̣ mà cầ n phải có năng lực tự ho ̣c tâ ̣p và không ngừng sáng ta ̣o để luôn chủ đô ̣ng nhằm thích ứng với sự thay đổ i nhanh chóng của xã hô ̣i của khoa ho ̣c ki ̃ thuâ ̣t. Nề n giáo du ̣c nước ta đang đứng trước yêu cầ u cấ p thiế t là phải đổ i mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Để bồi dưỡng tư duy sáng ta ̣o TDST cho học sinh trong dạy học có nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó sử dụng bài tập sáng tạo BTST cũng là một trong

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
237    55    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.