Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Mảng và danh sách

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Mảng và danh sách. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm, phân loại, các phép toán diễn đạt, cài đặt của mảng, danh sách, ngăn xếp, hàng đợi. Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật include void main include include int n a printf quot nhap so phan tu quot scanf quot d quot int max int x int n amp n int result x 0 a int malloc n sizeof int for int i 1 i 8 4 2020 Mảng Array Khái niệm Một số phép toán trên mảng Cài đặt mảng 1 và 2 chiều Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 41 Khái niệm Khái niệm mảng là một tập có thứ tự gồm một số cố định các phần tử cùng kiểu dữ liệu là một cấu trúc dữ liệu Mỗi phần tử được xác định và truy cập bởi tên mảng và chỉ số của phần tử đó là thứ tự của phần tử truy cập ngẫu nhiên Kiểu dữ liệu mảng 1chiều nhiều chiều Ví dụ vectơ ma trận Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 42 21 8 4 2020 Khái niệm Cấu trúc lưu trữ mảng là hình thức lưu trữ kế tiếp Địa chỉ các phần tử liên tiếp nhau Các phần tử được sắp xếp theo hàng Bộ nhớ cố định Đặc điểm Cấu trúc đơn giản truy cập nhanh Thiếu mềm dẻo trong các phép toán như xóa chèn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 43 Một số phép toán trên mảng Tạo lập mảng Nhập xuất mảng Cập nhập phần tử mảng Duyệt mảng tìm kiếm một phần tử của mảng Không có phép toán thêm bớt phần tử Sinh viên tự cài đặt Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 44 22 8 4 2020 Cài đặt mảng 1 chiều và 2 chiều define N 10 void main cài đặt một mảng có kích thước cho trước clrscr int a N khai bao mang kich thuoc N for int i 0 i 8 4 2020 Danh sách List Khái niệm Phân loại danh sách Cài đặt danh sách liên kết Các phép toán trên danh sách liên kết Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 47 Khái niệm Khái niệm danh sách là tập có thứ tự các phần tử cùng kiểu Số phần tử biến động Các phần tử được sắp xếp theo thứ tự trước sau Danh sách tuyến tính thể hiện quan hệ lân cận giữa các phần tử Hoặc là danh sách rỗng hoặc có dạng a1 a2 an n độ dài kích thước của danh sách Mỗi phần tử thường là một bản ghi bao gồm một hoặc nhiều trường field Ví dụ danh sách sinh viên danh mục điện thoại Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 48 24 8 4 2020 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.