Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin mẫu chuẩn sử dụng trong đánh giá công hiệu vắc xin ho gà vô bào

Luận văn Thạc sĩ Sinh học "Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin mẫu chuẩn sử dụng trong đánh giá công hiệu vắc xin ho gà vô bào" trình bày các nội dung chính sau: Xác định đặc tính ỹ thuật của lô VXMC ho gà vô bào đông hô RaP01 dự tuyển MCQG; Xác định đơn vị miễn dịch (ĐVMD) của lô VXMC ho gà vô bào đông hô RaP01 theo MCQT; Nghiên cứu tính ổn định và dự đoán tuổi thọ của lô VXMC ho gà vô bào đông hô RaP01. | BỘ GIÁO DỤC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Trần Ngọc Nhơn NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA VẮC XIN MẪU CHUẨN SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ CÔNG HIỆU VẮC XIN HO GÀ VÔ BÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Trần Ngọc Nhơn NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA VẮC XIN MẪU CHUẨN SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ CÔNG HIỆU VẮC XIN HO GÀ VÔ BÀO Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm Mã số 8420114 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . Nguyễn Thị Lan Phƣơng Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận v n Th c s Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin mẫu chuẩn sử dụng trong đánh giá công hiệu vắc xin ho gà vô bào là công trình nghiên cứu của riêng cá nh n tôi và nh m nghiên cứu hông sao chép của ai Do tôi và nh m nghiên cứu tự nghiên cứu đọc dịch tài liệu tổng hợp và thực hiện. Nội dung lý thuyết trong luận v n tôi c sử dụng một số tài liệu tham khảo nhƣ đã trình bày trong phần tài liệu tham khảo Các số liệu chƣơng trình phần mềm và những kết quả trong luận v n là trung thực và chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình nào hác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Học viện Khoa học và Công nghệ nếu phát hiện bất cứ sự sai ph m hay sao chép trong đề tài này Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2021 Học viên Trần Ngọc Nhơn LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên cho phép tôi ch n thành cảm ơn đến . Nguyễn Thị Lan Phƣơng ngƣời thầy đã tận t m hƣớng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận v n Tôi xin ch n thành cảm ơn Viện trƣởng TS Dƣơng Hữu Thái đã quan t m và t o điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và làm luận v n t i viện IV C Cảm ơn các b n đồng nghiệp Khoa Mẫu chuẩn Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế NICVB phòng Kiểm Định IVAC đã hợp tác và giúp đỡ cho tôi trong quá trình nghiên cứu. Tôi xin ch n thành cảm ơn Ban lãnh đ o Học viện Khoa học và Công nghệ Phòng Đào t o Khoa Công nghệ Sinh học và quý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    57    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.