Pastry and Bakery: Vietnam tourism occupational skills standards (Entry level) - Part 2

"Vietnam tourism occupational skills standards in Pastry and Bakery (Entry level)" has been designed to incorporate current international standards of pastry and bakery, adapted to the specific requirements of the hospitality sector in Vietnam. Please refer to the content of part 2 of the document. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.