Lecture Tourism theory, concepts and models - Chapter 7: The political economy of tourism

Lecture Tourism theory, concepts and models - Chapter 7: The political economy of tourism. By the end of this lecture you should be able to: describe the difference between political economy and economics; identify and describe the differences among Keynesian economics, neoliberalism and Marxist perspectives; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    160    5    07-12-2023
9    49    1    07-12-2023
2    384    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.