Lecture Tourism theory, concepts and models - Chapter 14: Sustainability

Lecture Tourism theory, concepts and models - Chapter 14: Sustainability. By the end of this lecture you should be able to: define the key concepts involved in sustainable development; critique the inherent contradiction in the term; analyse the core concepts of sustainable tourism; compare and contrast differing approaches used to achieve sustainable development and/or sustainable tourism; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    114    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.