Khảo sát hoạt chất sinh học và khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết vỏ trái lựu (Punica granatum)

Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát một số hợp chất có hoạt tính sinh và có khả năng kháng oxy hoá. Cao chiết vỏ trái lựu được chiết xuất theo phương pháp ngâm dầm với các dung môi (nước, ethanol và acetone) và kết hợp với sóng siêu âm. | BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES FROM POMEGRANTE PEEL EXTRACT Punica granatum Nguyen Pham Tuan1 Bang Hong Lam2 Nguyen Pham Tu1 and Nguyen Thi Bao Tran 1 An Giang Biotechnology center Chau Thanh district An Giang province 2 An Giang University Viet Nam Nation University Ho Chi Minh City Corresponding author ngphamtuan1983@ Tel. . Abstarct The study was conducted to analyze some of the bioactive compounds and the antioxidant capacity. Pomegranate peel extract was extracted by combining the immersion method use different solvents water ethanol 800 and acetone and ultrasound. Oxidation resistance was tested by DPPH method and the content of phenolic flavonoid polysaccharide tannin were determined by the spectrophotometer method. The results showed that the moisture content was and extraction efficiency of pomegranate peel ranged from to . The extract of pomegranate peel contained biological compounds such as alkaloids saponin flavonoids steroids tannins and phenols. The phenolic flavonoid polysaccharide and tannin content of pomegranate peel per g of dry weight were mg gallic acid g mg quercetin g mg GE g and mg tannic acid g respectively. Pomegranate peel has antioxidant ability by DPPH method with IC50 value of water ethanol 800 and acetone 98 95 µg mg µg mg µg mg respectively. The results indicated that pomegranate peel contains many anti-oxidative bioactive ingredients which were potential materials for further research and applications. Keywords Punica granatum flavonoid antioxidant polyphenol polysaccharide. 241 KHẢO SÁT HOẠT CHẤT SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT VỎ TRÁI LỰU Punica granatum Nguyễn Phạm Tuấn1 Bằng Hồng Lam2 Nguyễn Phạm Tú1 và Nguyễn Thị Bảo Trân 1 Trung tâm Công nghệ Sinh học tỉnh An Giang huyện Châu Thành tỉnh An Giang 2 Trường Đại học An Giang Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả liên hệ ngphamtuan1983@ Số điện thoại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.