Weak two-scale convergence in L2 for a two-dimensional case

In the paper "Weak two-scale convergence in L2 for a two-dimensional case", we present definitions and some properties of the weak two-scale convergence (introduced by Nguetseng in 1989) for component-wise vector or matrix functions within a two-dimensional case. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.