Nghiên cứu phổ magnon trong mô hình Heisenberg lượng tử trên mạng Bravais bằng phương pháp tích phân phiếm hàm Popov-Fedotov

Bài viết Nghiên cứu phổ magnon trong mô hình Heisenberg lượng tử trên mạng Bravais bằng phương pháp tích phân phiếm hàm Popov-Fedotov trình bày việc sử dụng phương pháp tích phân phiếm hàm do Popov-Fedotov đề xuất để nghiên cứu phổ magnon trong mô hình Heisenberg lượng tử trên mạng Bravais. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021. ISBN 978-604-82-5957-0 NGHIÊN CỨU PHỔ MAGNON TRONG MÔ HÌNH HEISENBERG LƯỢNG TỬ TRÊN MẠNG BRAVAIS BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN PHIẾM HÀM POPOV-FEDOTOV Phạm Thị Thanh Nga Trường Đại học Thủy lợi email nga_ptt@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG Fedotov là điều kiện ràng buộc định xứ một spin trên một nút có thể thoả mãn chính xác. Kích thích cơ bản magnon trong các hệ Ngoài ra kết hợp với phương pháp tham số từ định xứ được mô tả bằng mô hình hoá Luttinger-Tisza có thể thu được biểu Heisenberg lượng tử từ lâu đã được các nhà thức tổng quát cho phổ magnon cho hệ vật lý nghiên cứu nhiều cả về lý thuyết lẫn momen từ định xứ trên tất cả các cấu trúc thực nghiệm bởi các kích thích cơ bản này có mạng Bravais một cách thống nhất. vai trò vô cùng quan trọng quyết định các đặc trưng vật lý của hệ từ như vectơ từ hoá độ từ 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU thẩm nhiệt độ chuyển pha. 1 . Phổ năng lượng của magnon có thể thu được từ gần Ta xuất phát từ Hamiltonian Heisenberg đúng bậc hai của lý thuyết nhiễu loạn. Tuy mô tả hệ các mô men từ định xứ r r vậy do tính không chính tắc của các toán tử H å J ij Si .S j 1 spin nên các kỹ thuật nhiễu loạn truyền thống ij trong lý thuyết trường lượng tử dựa trên định trong đó các chỉ số i j ký hiệu các nút mạng lý Wick lại không thể áp dụng được trong hệ tinh thể và tương tác trao đổi ký hiệu là Jij . spin. Nhiều phương pháp lý thuyết khác nhau Các vectơ spin Si là các toán tử thoả mãn đã được phát triển 2 . Tuy nhiên các phương giao hoán tử của các mômen góc. pháp này đều gặp phải một khó khăn chung Các tính toán trong bài này được thực hiện là mọi tính toán phải thực kiện khi luôn phải tương tự như đã làm trong các công trình thoả mãn ràng buộc là số spin trên mỗi nút 4 5 tuần tự áp dụng các phương pháp sau phải luôn luôn bằng một 2 . Để thoả mãn . Phương pháp Luttinger-Tisza xác điều kiện này thông thường người ta sử dụng định trạng thái cơ bản cổ điển thông qua phương pháp tham số Lagrange trên mỗi

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    50    2    30-11-2023
137    58    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.