Mẫu Sổ quản lý nội quy lao động

Mẫu Sổ quản lý nội quy lao động được lập ra để quản lý các nội quy lao động của cơ quan, doanh nghiệp. Sổ gồm có các thông tin sau: tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề, nội quy lao động, . Mời bạn tham khảo chi tiết mẫu Sổ quản lý nội quy lao động tại đây. | CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nếu có Độc lập Tự do Hạnh phúc TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG SỔ QUẢN LÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG NĂM 20 Nội quy lao Đăng ký lại Đăng ký nội Ghi động sửa đổi nội quy lao quy lao động chú bổ sung động Theo yêu cầu của cơ Ngành Doanh Giấy quan Ngày nghề Ngày nghiệp Loại chứng quản lý bắt Tên Địa chỉ kinh tế Ngày bắt nhà thay Ngày đầu hình nhận TT Doanh doanh chính tiếp đầu nước đổi nội tiếp hiệu doanh đăng ký nghiệp nghiệp của nhận hiệu về lao dung nhận lực nghiệp doanh doanh nội lực động của nội nội của nghiệp nghiệp quy lao của do nội quy lao quy lao nội nội động động quy có động quy quy lao kể cả nội lao động thời dung động hạn trái pháp luật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . ngày tháng .năm 20 Người lập sổ Thủ trưởng đơn vị ký ghi rõ họ tên ký ghi rõ họ tên đóng dấu Hướng dẫn ghi sổ Cột 2 ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cột 3 ghi theo phân loại doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp ngoài nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cột 6 ghi theo ngành sử dụng nhiều lao động nhất của doanh nghiệp cấp 2 tại Hệ thống ngành kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 10 2007 QĐ TTg ngày 23 01 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Cột 7 và 11 ghi theo sổ quản lý văn bản của cơ quan quản lý nhà nước. Cột 8 sau 15 ngày kể từ ngày ghi trên cột số 7 trừ trường hợp nội quy lao động có nội dung trái với pháp luật. Các cột 9 10 đánh dấu X vào ô tương ứng theo kết quả kiểm tra rà soát. Cột 12 sau 15 ngày kể từ ngày ghi trên cột số 11 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    26    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.