Mẫu Thông báo về việc nghỉ hưu đối với công chức

Mẫu Thông báo nghỉ hưu gửi tới các cán bộ công chức trước khi nhận mẫu Quyết định nghỉ hưu chính thức để nhận bảo hiểm xã hội. Nội dung mẫu thông báo cần ghi đầy đủ những căn cứ ban hành thông báo và thông tin của cán bộ được nghỉ hưu. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây. | . 1 . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số TB ngày . tháng . năm . THÔNG BÁO 2 Về việc nghỉ hưu đối với công chức Kính gửi Ông bà . Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 Căn cứ Nghị định số 152 2006 NĐ CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Căn cứ Nghị định số . 2010 NĐ CP ngày tháng năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội . 1 . thông báo Ông bà . Sinh ngày . tháng năm . Chức vụ . Đơn vị công tác . Kể từ ngày tháng năm . sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. . 1 thông báo để ông bà . được biết và thực hiện. . Nơi nhận NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 1 Như trên Lưu VT Hồ sơ công chức TCCB. Ký tên đóng dấu Ghi chú 1 Cơ quan tổ chức đơn vị quản lý công chức 2 Thông báo được cơ quan tổ chức đơn vị quản lý công chức giao trực tiếp cho công chức.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    39    2    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.