Mẫu Biên lai thu tiền (Mẫu số C27-X)

Mẫu Biên lai thu tiền - ngoài các khoản thu sử dụng biên lai ngành Thuế (Mẫu số C27-X) được ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính. Nội dung biên lai cần ghi rõ đơn vị hoặc người thu tiền, người nộp tiền, tên khoản thu, số tiền thu. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây. | UBND QUẬN HUYỆN . Mẫu số C27-X Ban hành kèm theo Thông tư số 70 2019 TT-BTC ĐƠN VỊ THU ngày 03 10 2019 của Bộ Tài chính Mã QHNS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - BIÊN LAI THU TIỀN Ngoài các khoản thu sử dụng biên lai ngành Thuế Ngày . tháng . năm . Quyển số Số Họ và tên người nộp tiền . Địa chỉ . STT Tên khoản thu Số tiền Ghi chú A B 1 C Cộng Tổng số tiền thu viết bằng chữ . NGƯỜI NỘP TIỀN NGƯỜI THU Ký họ tên Ký họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    3    1    07-07-2022
182    18    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.