Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN)

Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân. Để biết rõ về mẫu giấy này, mời bạn tham khảo tại đây. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Năm . Tên tôi là . Quốc tịch . Mã số thuế . . Năm . tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty đơn vị . Năm . tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty đơn vị . . . và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn. Đề nghị Công ty đơn vị . . . Mã số thuế . thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm . với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. . . ngày . tháng . năm . NGƯỜI UỶ QUYỀN Ký ghi rõ họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    39    2    07-07-2022
6    2    1    07-07-2022
105    2    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.