Mẫu Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam - song ngữ (Mẫu số 04/HTQT)

Mẫu Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam - song ngữ (Mẫu số 04/HTQT) được ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Mẫu giấy này gồm 2 nội dung chính: thông tin cá nhân của người nộp thuế, xác nhận số thuế đã nộp. Mời bạn tham khảo chi tiết. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM General Department of Taxation CỤC Độc lập Tự do Hạnh phúc THUẾ. . Tax Department of. Independence Freedom Happiness Số No. . ngày day .tháng month .năm year . GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM Certificate of Income Tax Paid in Viet Nam Sử dụng cho thuế thu nhập cá nhân hoặc thu nhập doanh nghiệp To be used for Personal Income Tax or Business Income Tax I. NGƯỜI NỘP THUẾ TAXPAYER Đánh dấu x vào ô trống thích hợp Áp dụng cho tổ chức Áp dụng cho cá nhân Tick off x in the relevant box for Entity for Individual 1. Tên đầy đủ . Full name. Giấy phép thành lập CMND Hộ chiếu Incorporation license ID Passport Số No. . Ngày cấp . . tại .Cơ quan cấp Date of issue dd mm yy in Issuing agency 2. Tên sử dụng trong giao dịch Name used in transaction 3. Tư cách pháp lý Legal status Pháp nhân Cá nhân hành nghề phụ thuộc Legal Entity Individual practicing dependent service Liên danh không tạo pháp nhân Cá nhân hành nghề độc lập Partnership not forming legal entity Individual practicing independent service Khác Nêu rõ . Other Specify 4. Đối tượng cư trú của nước Resident of Việt Nam Nước ký kết Nước khác Viet Nam Contracting State Other 5. Giấy phép kinh doanh tại Việt Nam số nếu có Number of business license in Viet Nam if any Ngày cấp . . tại .Cơ quan cấp Date of issue in issuing agency 6. Mã số thuế tại Việt Nam nếu có Tax Identification Number in Viet Nam if any 7. Địa chỉ tại Việt Nam Address in Viet Nam Số điện thoại Tel Số Fax Fax E mail Địa chỉ trên là This address is Trụ sở chính Nơi làm việc Headquarters Office Văn phòng ĐD Nơi lưu trú Representative Office Domicile Cơ sở thường trú Khác Nêu rõ . Permanent Establishment Other Specify 8. Địa chỉ tại nước liên quan Nước kí kết hoặc nước khác theo thông tin tại điểm Address in relevant State Contracting State or other in conformity with information in section . Số điện thoại Tel Số Fax Fax E mail Địa chỉ trên là This address .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    20    1    07-07-2022
43    19    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.