Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số S05-DNN)

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số S05-DNN) được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu sổ về khoản tiền gửi ngân hàng của các tổ chức, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ tên doanh nghiệp, nơi mở tài khoản, số hiệu tài khoản tại nơi gửi, số tiền gửi, chi, . Mời bạn tham khảo để hiểu rõ hơn. | Đơn vị . Địa chỉ . SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Nơi mở tài khoản giao dịch . Số hiệu tài khoản tại nơi gửi Ngày tháng ghi Chứng từ Tài khoản Diễn giải sổ đối ứng Số hiệu Ngày tháng A B C D E Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Cộng Số phát sinh trong kỳ x Số dư cuối kỳ x Sổ này có . trang đánh số từ trang 01 đến trang . Ngày mở sổ . Người lập biểu Kế toán trưởng Ký họ tên Ký họ tên Ghi chú Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký vị cung cấp dịch vụ kế toán. Mẫu số S05 DNN Ban hành theo Thông tư số 133 2016 TT BTC ngày 26 8 2016 của Bộ Tài chính ÂN HÀNG o dịch . nơi gửi Số tiền Ghi chú Thu gửi vào Chi rút ra Còn lại 1 2 3 F x x x x x Người đại diện theo pháp luật Ký họ tên đóng dấu i ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tên đơn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    19    1    07-07-2022
109    26    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.