Mẫu Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a- HD)

Mẫu Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a- HD) cần nêu rõ các nội dung: họ và tên, số xổ bảo hiểm xã hội, tiền lương hưởng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Để biết rõ về biểu mẫu này, mời bạn tham khảo tại đây. | Tên cơ quan đơn vị Mẫu số C 66a HD Mã đơn vị . DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU Tháng .quý .năm . Số hiệu tài khoản . . .mở tại . . Tổng số lao động . . Trong đó nữ . Tổng quỹ lương trong tháng quý . . . Số . Số đơn vị đề nghị Tiền lương Điều kiện Thời gian Số ngày nghỉ STT Họ và tên Số sổ BHXH tính hưởng Chi chú tính hưởng đóng BHXH Luỹ kế từ Số tiền BHXH Trong kỳ đầu năm A B C D 1 2 3 4 5 E I Bản thân ốm ngắn ngày 1 . II Bản thân ốm dài ngày 1 . III Con ốm 1 . Tổng cộng Ngày tháng .năm Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Ký họ tên Ký họ tên Ký đóng dấu HD

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.