Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (Phụ lục 7)

Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (Phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mẫu giấy này nhằm xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. | PHỤ LỤC 7 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Kèm theo Thông tư số 56 2017 TT BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên số 1 Liên số 2 . Mẫu Số . . Mẫu Số . Số KCB Số Số KCB Số seri . seri . GIẤY CHỨNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú I. Thông tin người bệnh I. Thông tin người bệnh Họ và tên . ngày sinh . . Họ và tên . ngày sinh . . Mã số BHXH Số thẻ BHYT . Mã số BHXH Số thẻ BHYT . Giới tính . Giới tính . Đơn vị làm việc . Đơn vị làm việc . . . II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị . . Số ngày nghỉ . Số ngày nghỉ . Từ ngày .đến hết ngày . Từ ngày .đến hết ngày . III. Thông tin cha mẹ chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em III. Thông tin cha mẹ chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 dưới 7 tuổi tuổi Họ và tên cha . Họ và tên cha . Họ và tên mẹ . Họ và tên mẹ . XÁC NHẬN CỦA Ngày .tháng .năm . XÁC NHẬN CỦA Ngày .tháng .năm . THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Người hành nghề KB CB THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Người hành nghề KB CB Ký tên đóng dấu Ký họ tên trừ trường hợp sử dụng Ký tên đóng dấu Ký họ tên trừ trường hợp sử dụng chữ chữ ký số ký số HƯỚNG DẪN GHI GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI I. MỤC ĐÍCH Xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau thai sản làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. II. CÁCH GHI Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do bác sỹ y sỹ làm việc trong các cơ sở y tế ghi và cấp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải ghi đầy đủ rõ ràng không được tẩy xóa và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt nội dung trên 2 liên phải như nhau . Góc trên bên trái Ghi tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh ghi số khám bệnh vào dòng phía dưới tên cơ sở khám .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.